Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes
2.1 Viridi Silva is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Viridi Silva zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Viridi Silva het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Viridi Silva aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Viridi Silva worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Viridi Silva zijn verstrekt, heeft Viridi Silva het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Viridi Silva is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Viridi Silva is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Viridi Silva kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Viridi Silva de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Viridi Silva derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Viridi Silva zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Viridi Silva de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Viridi Silva daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.4 In afwijking van lid 3 zal Viridi Silva geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Viridi Silva kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Viridi Silva zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door Viridi Silva verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Viridi Silva worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
7.3 Viridi Silva behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
7.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.
7.5 Indien het CMS van Viridi Silva wordt ingezet om een website te realiseren krijgt de opdrachtgever daarmee een gebruiksrecht op dat CMS dat alleen geldig is voor de overeengekomen domeinna(a)m(en). Verveelvoudiging, verkoop of gebruik op een andere domeinnaam wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling en per dag dat deze voortduurt, betalen aan Viridi Silva, onverminderd het recht van Viridi Silva om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 8. Opzegging
8.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Viridi Silva naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
9.1 De vorderingen van Viridi Silva op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Viridi Silva ter kennis gekomen omstandigheden Viridi Silva goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Viridi Silva de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
9.2 In de hierboven genoemde gevallen is Viridi Silva bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Viridi Silva schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Viridi Silva.
10.2 Indien een klacht gegrond is zal Viridi Silva de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 11. Honorarium
11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 en 4 van dit artikel.
11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Viridi Silva, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.5 Bij overeenkomsten met een totaalbedrag van meer dan € 1.000 is een door opdrachtgever afgegeven schriftelijke acceptatie vereist, en zal 50% van het factuurbedrag als voorschot in rekening worden gebracht. Met de werkzaamheden zal pas dan worden aangevangen als de schriftelijke acceptatie ontvangen is, en voornoemd voorschot op de bankrekening van Viridi Silva is bijgeschreven.

Artikel 12. Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.
12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Gemaakte kosten
13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Viridi Silva opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Viridi Silva niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.2 Indien Viridi Silva bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Viridi Silva gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Toepasselijk recht
15.1 Op elke overeenkomst tussen Viridi Silva en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.